"Verklarende analyse als levend document" - actieleren start in 2023

Actieleren op “De verklarende analyse als levend document” start  in 2023

Begin 2022 hebben meerdere sessies plaatsgevonden met de Flevolandse gedragsdeskundigen die als doel hadden om de meest urgente vraagstukken waarmee professionals in de regio worstelen, in kaart te brengen. In afwachting van aanscherping van de opdracht van de Flevo Academie Jeugd door de regio hebben we ons in eerste instantie gericht op twee van de onderwerpen die uit die sessies naar voren kwamen: 

  1. Organisatie overstijgende leerbijeenkomsten. 
  2. De verklarende analyse als levend document.

De afgelopen maanden heeft een aantal verkennende gesprekken plaatsgevonden met lokale toegangen, GI en aanbieders op deze thema’s. Die gesprekken hebben inmiddels een eerste concreet traject opgeleverd: samen met de lokale toegang Dronten en de aanbieder Praktijk DichterBij gaan we middels actieleren een werkwijze ontwikkelen om de verklarende analyse als levend en dynamisch document te gaan gebruiken dat meereist met het gezin.

Over de Verklarende Analyse

Een verklarende analyse geeft inzicht in de samenhang van de problemen, het ontstaan en het voortbestaan ervan en legt verbanden tussen deze factoren. Je maakt een verklarende analyse samen met de cliënt. Zo ontstaat er overzicht over de situatie en de samenhangende factoren die daarop van invloed zijn. Dit overzicht is de opstap om samen de doelen voor de hulp of behandeling te formuleren. Hiermee voorkom je dat je symptoomgericht gaat behandelen, maar kijkt naar de onderliggende factoren die maken dat het probleem is ontstaan.

Vanuit de praktijk wordt aangegeven dat er niet altijd een verklarende analyse wordt gemaakt aan het begin van een jeugdhulptraject. We horen dat aanbieders soms een nieuwe verklarende analyse maken, ook al is er al één gemaakt, bijvoorbeeld door de lokale toegang. En we horen dat de verklarende analyse wordt gezien als rapportage in plaats van als een levend (groei)document dat meereist met het gezin en waarin informatie up to date wordt gehouden. Daardoor gaat kostbare tijd en informatie verloren en wordt het gezin onnodig belast. 

Het actieleertraject met Praktijk DichterBij en de lokale toegang Dronten

Praktijk DichterBij werkt met de verklarende analyse als een door de gidsen van de gemeente Dronten aangeleverd document. Er zijn door gidsen van Dronten en behandelaars van Praktijk DichterBij een aantal keer gezamenlijk verklarende analyses gemaakt, bijvoorbeeld bij de start van een behandeling of als een casus vastliep. Daarin wordt door beide al goed samengewerkt. Op dit moment wordt er een aantal passende casussen geselecteerd door Praktijk DichterBij om het actieleren mee te starten. Het actieleertraject wordt een combinatie van leren, reflecteren, actie nemen en samen ontwerpen van een werkwijze. Een SKJ-aanvraag is ingediend zodat de deelnemers ook SKJ-registratiepunten met hun deelname aan het actieleren kunnen behalen.

We zullen iedereen met onze nieuwsbrief en op andere manieren zoveel mogelijk op de hoogte houden van het proces en de opbrengsten van het traject. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Meld je snel aan!